Liên kết website

Đóng

Số lượt truy cập

Đóng

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Đóng

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM LONG AN

- Địa chỉ: (Lầu 3,4) Số 29 – Đường Huỳnh Văn Tạo – P3 - TP Tân An - tỉnh Long An.

- Điện thọai: 0723.839.539                       Fax: 0723.839.577                    

- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Long An.             

- Email: ccatvstp@longan.gov.vn                                    

II. THÔNG TIN RIÊNG:

1. Lãnh đạo đơn vị:

                Chi cục trưởng                                 : Phạm Văn Đấu       Điện thọai: 0723.839.579

                Phó Chi cục trưởng                         : Phạm Văn Luân     Điện thoại: 0723.570.510

                Phó phòng HC-TH: Huỳnh Hoàng Giang        ĐT: 0723.839539 -0983822105

                Phó phòng HC-TH: Trần Thị Ngọc Cúc           ĐT:0723.839539 - 0983606010

Phó phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm: Phùng Văn Mười - ĐT: 0723.567579 – 0918089527

Trưởng phòngThông tin, truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm: Nguyễn Thanh Tâm – ĐT: 0723.567539 – 0948239551.

Phòng Thanh tra chuyên ngành: Phạm Văn Luân phụ trách – ĐT: 0723.839091

2. Cơ cấu tổ chức đơn vị: 

- Tổng số CBCCVC: 32 (chuyên viên 28; hợp đồng 68: 04)  

- Bác sĩ CK2:         01

- Dược sĩ CK1:                     01

- Bác sĩ CK1:                         01

- DS trung học:                     01

- Thạc sĩ:                                01

- Đại học khác:                     21

- Cao đẳng khác:                 02

- Hợp đồng 68:                     04

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Căn cứ  theo quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

- Căn cứ theo quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

a) Vị trí, chức năng

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch theo quy định.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên nghành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

- Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kì và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

4. Quy mô, năng lực, trang thiết bị:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính- Tổng hợp.

- Phòng Thanh tra chuyên ngành

- Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm.

- Phòng Thông tin,  truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm.

5. Định hướng phát triển của đơn vị thời gian tới:

- Chi cục ATVSTP duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

 

- Về biên chế năm 2013 Chi cục ATVSTP được giao 30 biên chế hành chính trong tổng biên chế của Sở Y tế.

Hình ảnh hoạt động

Đóng

  

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và làm việc tại BVĐK Thạnh Hóa

 

);